զs-骜f Ī-ǩ Nu-Jn ÆZ-n Ƅêf
x-{-, Xd- 28 (u-{՜): ÆZ XŌy Xu-{¹ , ÆZ Ģ-A¹ բL XX͌ Xu-{¹ C-Ōq -s Nu-n-¹ >x jq 客{x y-u Ey-Ǣ-* - զs-骜f Ī-ǩ Nu-Jn ÆZ-n- 骢 -A G-*-E >x jq 客{ C-J H ƣt L-Ī. '-{-J, XyŌ Xu-- Ƣ-Xj J-T E-ĩ ̩ {x *Ō---骜f 9Ō--A XA ¹--Ja-ʢ-¹ -A G-*--o. 27 O----A Ƅêf X--Ōq êu-¹-բ Xu-{¹ Ōu Ƅêf Xʢ -E L-Ī. -s Ī-ǩ ¹-p-碚 ~t-â-Ō-骜f, XEq-X L, Ī-ǩ Nu-n *Ō-- G-ʢ-C--E x-ˢ-ê.
X԰ Nu-Jn C--âD .--.-. Ƅêf
͌q éF, Xd- 28 (u-{՜): t-E E--Jq X԰ ¹@--¹ C .--.-. é-̪ .-x ī->-¹-- N--¹%- Jh-Xے 20002001 -Ōq--E˒ 'C--âD 䆾-ʩ Ky Ԉ Ƅêf C-ê. >x¹ C թx X ÆZ, B--n 殄--u-¹-֩x ĩ_-o. Ō ¹@-ǩ NuJn B--n- Ƅêf C-*-ʢ-¹ ¹@-ǩ XEq-X ¹d Ƭ---᜿, .--.-. Ä X- ¹d .-t-ʢ G-ʢ--ʩ L-Ī.

N Ky-宮 B -¹ XO
գ----, Xd- 8 (u-{՜): ƒ-h- ---թ Ey-Ǣ-͌-o B n N Ky-宮 Ko ĩ_--¹ >x¹ C Փ XO--¹-֪ ƪ|Ō C-ê. d 27, 28 Dx jǟ--ǟ ǩ---l d-բ ÆZ N Ky-宮 Xբ y-u Ey-Ǣ-* ÆZ-n ̩x XO N-Ō EL-ê. \ x M--̩x XO Ɵs-Ō-i Ōh y Eo-x Nբ C* B n ̩x ĩ_--¹ ƪ|Ō Ī. XO -¹-XLx բ o ğ-N¹ Ī-- -u--˒ XE--h-o. \C --J x {d u¹ y-u Ey-Ǣ-* L-˧ n Ko \ nʢ C XO-¹ ƢŌ-b-B n uˢ C-ê. ̜ ƢŌ-b-B n uˢ C ៿ uh XO ë{ N솾. C-ê XO 'u-{՜ ֚x-Ō ƒ-h- Ey-Ǣ ̩x ĩ_--¹ ğ 䮾h-o{x L-Ī.

>x n N-Ō O..
C-ê Ey-Ǣ-* 'Ü -Ko Xjʩ ̩x Ī-ǩ N- Ò--¹-o ú Nu--բ¹ C y--¹-֪ N-Ō EL-ê. ¹y-¹Jh ƪN XGx ֈ 5 Ō-A ͌--Ōo t N--Xj y 5 M ̩x Nբ C-ê. 5 M ̩x 42 Ōhx y N--Xj 钩--Ī. ¹@-ǩ n ͌a-X-{¹ C >.Ǭ OX XŌuJn N-¹--Xj 5 M ux ᢟբ Nբ C-ê. Ō---J-Ō T 5 M -x N.-.. ˓U ¹@-- ͌--Ōo Ǭ գ---- O-o-X-{¹ C N-¹--Xj 钩--Ī.

ĩ-⪽ M--¹ ÆZn XŌ-é
գ----, Xd- 28 (u-{՜): jǟ--ǟ 23 բ* 27 D ¹ J-T 45 ÆZ M u-O՚ ̩x ĩ-⪽ >x M-թ բ* XA- ¹--* ÆZn XŌ-é Ī. ÆZ u-բA ͌----᜿, XEq-X 宓-{K --͌, ΰX Xy ë ŌC-Ō-թ u-O՚ TX Ōq-éx ĩ_E ٓ¹-ê N-Ō-¹ X--X-é, X- Ƣ--Ǫ. ̩x >x M êu-բ ¹Xu-{ ¹x XE--ho E-d-թ .---y--骜f '¹Xu-{ Ƅ-- Ư ƢXj J-T ̩ ៿ nʢ EL* XEq-X 宓¹-{K --͌ բ* ê XŌ-Eo Ƣ-¹-o. Ō X-@x M ¹Xu-{ ¹x XE-䮾h բ* --Eo ˢ-ê. 'X--ʩ -X Ư Ƣ >x wjǢ* --X .-.--Jq--骜f 骢 nʢ EL* ÆZ ΰX Ōթ O՟Ւ ϩy ՜ Ƣ-¹-o. Ō 15\@x -X ¹x XE--h-o. ax M dx XE--ho E-d-թ ..---֯ 'u-Xh ǮY -֩ Ư Ƣ XJ-Q-, 䪽-@x -*-é X-¹-p N-éx 骢, né C ΰX y ՜q, X--X-- Ƣ-¹-o. ÆZ u-O- բ* XA ¹--J* --Ōթ C*ʢ¹ O ᒹ_-JF >x p ð--¹-֪ Oկ, f --͌ l, Ɵ-X p .--X---ë, , \, wj Ǣ*, p Ǣ* -p-¹dx ŌC-Ō C--թ G-ʢ-C-ê.


ÆZ n ¹עX -¹ ¹y-¹Jh NuJn
¹y-¹Jh , d 2 (u-{՜): uբq ¹עX ֪ dq ÆZ n -¹ ¹y-¹-Jh C . V X-¹-u. 25 գ-֦ʒ- J ÆZ n ̩ V jpJ N-, ¹{ ǒ- ĩ_---o{x >x <X -Z-¹d . ¹-¹--, ¹y-¹Jh -Z-¹d ~t---պ L-Ī. 25 J -¹ ÆZ-E Eo >x բ* ֪ dq ̜--թ ĩ_---o{x p. V nE¹ j.-.. ¹@-- G.. Ō%B -Ōq ͌--Ō-o. X{d բ* uբq ¹עX ÆZ n -¹ X¹ ë{ Xբ. ŌE X¹ X{x ¹@-ǩ ֕-u, Ɵu-X-¹ש G-ʢ--ʩ L-Ī.

Gq¹ XϪ- q X¹
գ----, W 13 (u-{՜): >x NuJn XϪ- q XϩEE Gx E-d-{u X ¹o-->-¹ jq (Gq)¹ X-¹-u. ՟-ê XL-é N---u. NuJn {-Kt--- ÆZ-n- u¹ C-* Nբ L-Ϣ. ÆZ-n u¹{ XA-e-Ōt-¹-i Gx E-d-{u X ¹o-->-¹ jq { -C-*-ʢ-¹ X-۪ Ōo G-ʢ-C-ê. {- ÆZ-n u¹ ë--E, Gx E-d-{u-¹ X¹ ë--E >x ¢-E Nî ¹@-- * B-- x ğu-i-E XϪ----q L-Ī. բ* * *a Ō¹ u¹ { բ* Xo E-d-{u- { G--¹ --X- Nî ֕--u-E, ¹a--x¹ q ¹%Ō-c-Ō L-Ī.

J_ ƫ--O-թ ¹{բ--¹ Jn¹ ɧբ


..-{d, 2 (u-{՜): 2000 -Ōq- J-T J_---l ժ-ˢ-* J ¹{բ--¹ ÆZ XŌy ƢC Jn¹ -Eo >x ¹-¹d .-----ë ժ-ê Ō ͵â- Ƣ--Ǫ. Xp-բ-Ō բ ~t-Xܪ ë-E C ֟-T-J-骜f Ǫu .u-A . 45,250 Jn¹ -Eo Ƣ--Ǫ. . u Ƅêf, N -Ւ . 40 , u ˢ . 250 hEo >x ¹-¹d ¹׈ X Ƣ--Ǫ. 1999 ʫ- 30 J_ ៿l ժ-ˢ-* į- բ, 䢒--XLx ë-E C .-E--թ Ǫu¹ P-F-¹ u Ƅêf ˢ . Մ Ƣ--Ǫ. êu-¹-բ >x jE¹ ~ C-J X.--y--ë ¹؜ ĩ_o.

 

Jq--ë ¹¹ ៵-O Ƅêf
¹h, 2 (u-{՜): jǟ--ǟE ៵-O - y-u Ey-Ǣ-* \C ǢD dz ¹ ̩x ¹h XŌy WE-ժ ¹@-- XE--ho ê---X-{¹ C II-Jq--ë ¹@u î Ǣ-Ō ¹¹ ៿ -A G-*C. jǟ--ǟE O----A Ǫ-B Nu y-u \p-{-- Xu¹ êu-¹-բ ՟-ê ÆZ -o II.---- Ōթ O՟Ւ Jq--ë X--X-Ō { . 2000 ʒ -A Ƣ-¹-o. *Eo A-%-Ōh o-¹E ¹ ìǪ. 䦪 >x X C ĩ-⪽ >x ۩ ¹d- ¹@x¹ ¹d-{x Ō ͌-ʩ *A-ê. Ǣ-Ō Ƣ E ƪnE ê---X{ N---E ¹M ՟Īn --ß Ǣ-Ō ¹ E Jq--ë L-Ī. F A ¹ ֫ Hթj o--Ō¹ o ¹j ¹-Ü jŌ--V A- ¹%--՜ Ǣ-Ō ¹¹ ¹~ X--o. {-x, Xϩx--x- Xx L ᢦǪ q ˈ -- jŌթ ¹Fo Ō¹ ēŌ ¹ Ī-¹-¹ ~-Ō-J-h.
͌-Ō J*...
II-Jq--ë ¹@u jǟ--ǟ ¢D Ny-N-u-բ բ* ǢD dž ¹d-ꪚ Ī. XhŌ ¹h XŌy WE-ժ ¹@-- ǢD X-u--¹-Ւ XE--h-o. ģŌu uĩ, ¹ Ō--¹ Ւ, ǢD XA-¹x 25 X͌-J-Ō--u. ៿l-O t¹ ¹ ̩x Ō ͌-¹ ៿ -A ë{ ¹ ŌLx--թ, ¹{բ u, NՓŌթ qǢ E L-Ī. nE¹ XŌy WE-ժ ¹@-ǩ XEq-X ê-պ, Ɵu-X-¹ש Xբ ÆZ Eq- N--ë Äְ, X-u--¹ש ʪ-Ϣ--ë ¹@u-E G-ʢ-C-ê.

¹Ø ̩x êâ XA
ƢŌ-b-B n -¹ X¹
͌a-X{, \Xϩ 10 (u-{՜): ᢦ- J-T B n ¹Ø ̩x ŌuŌ XA- ¹--* ʩx-թ ĢŌ-E L-¹ C .-êâ êXŌ¹ C* X-J o-ʩ Ĝ. B n ̩x ê XŌ¹ C-* êâ Z-L-֩ J ƢŌ-b-B n ¹Ø ̩x ĩ_ ƪ|-Ō C-Ü. ç----ǯ¹Ø Ʋ--- բ* ͌a-X{ E--¹--_-E Lé ë-E C TJ- ̜--՜ B n XA- {-E ƢŌ-b-B n -¹ Xj ʩx-թ Jh X-Eo ---ǜ. p -¹ q(.-X.-X.) E-d-- Nթ Ey-Ǯh ç ՜ǯ ¹Ø Ʋ----¹ <X -Z-¹d Ƣ b-N-- XE 䮾h-o. ¹Ø ՜-ǯ {-o--ʩ - Ō 穩 ᢦ- Ey-Ǣ-ê. B n ¹N ̩x ៿ nʢ EL* ê XŌ¹, ¹Ō ̩x Ō%B nʢ EL* 碜 XŌ¹ C-Ü. x d f N--ʩ 䧌Ւ {-o--ʩ <X -Z-¹d j----éf ŌE XA- Jh* X-- ¹-Ąf x f f į Xʢ Ǫ. B n ¹Ø ̩x ŌuŌ XA- ¹---* êâ Z-L-֩ J ƢŌ-b-B n ¹Ø -¹ X-jXp Jn¹ XJ-n-Ōթ -¹-L-͌-¹---{ ¹- @x-¹ -¹---h-o. ¹Ø XA- ¹---* êâ ƢŌ-b-B n ̩x ĩ_--¹ Z-L @x-¹ Jn¹ ɧբ ƢC-͌--E Ō -¹-J--E X-۪ -Ō-o. êâ ¹Ø { ¹f, M-ǩ ̩x B n XA- {-¹-o.